සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

ඉතාලියේ ඉහළ සුදුසුකම් ලත් දේශීය ඉංග්‍රීසි උපදේශක

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Sandil Pinnawala (පුරුෂ)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
+​3​9​3​2​8​8​3​2​8​9​4​3
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉතාලියේ ඉහළ සුදුසුකම් ලත් දේශීය ඉංග්‍රීසි උපදේශක si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am a CELTA verified English Tutor with over 4 years of experience in the field of education. The majority of my teaching years I’ve conducted classes for Sri Lankan students for O/L exams. The rest I’ve spent travelling abroad to teach in English in many different countries and environments. So, I am very capable of understanding the necessities of different students and to cater the lessons accordingly. As of right now, I am based in Italy and all classes are conducted via Zoom/ Google Meets.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
I offer a variety of Cambridge Language courses for students of all levels,
- A1 Starters Young Learners English Course
- A1 Movers Young Learners English Course
- A2 Flyers Young Learners English Course
- A2 KET Mastery Course
- B1 PET Proficiency Course

The above mentioned are all courses that enrich the students with all necessary skills and knowledge to face and succeed in the Cambridge Language Exams.
Furthermore, I teach:
English Language (6-11)
History (6-11)
Health Science (6-11)
Buddhism (6-11)
From Grade 6 until O-Levels.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Sandil Pinnawala ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry