සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්
කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති

Stella (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher in an international school and experienced more than 15 yrs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ඔන්ලයින් උපදේශක (පංතිය 1 සිට 6 දක්වා)

Zeeniya Zulfikar (ස්ත්‍රී) - More than 15 years of experience in tutoring primary grade students (all subjects) as a home tutor, BSc Ed, TESOL / TEFL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ඔන්ලයින් උපදේශක (පංතිය 1 සිට 6 දක්වා)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry