සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Institute of Hybrid Learning - IHL

ආයතනය: Institute of Hybrid Learning - A comprehensive, student-oriented institution of higher education that revolutionizes professional education in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Institute of Hybrid Learning - IHL
Infinity Learning Space

ආයතනය: Infinity Space Business School is established with the vision of Transforming professional education in Sri Lanka by blending technology with human spirit


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infinity Learning Space
AAT සහ CA පන්ති

ආයතනය: Jayasekera Management Centre - Online and Physical classes, Sinhala and English medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AAT සහ CA පන්ති
Telescopic Cloud Academy - TCA

Telescopic Cloud Academy - A company dedicated to delivering superior learning experiences to students using the best technology.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Telescopic Cloud Academy - TCA
Chartered ගිණුම්කරණය - Business Level I සහ II

Yasith Dilanga (පුරුෂ) - පන්ති මෙහෙය විම පලපුරුදු වයඹ විශ්වවිද්‍යාල උපාධිදාරි හා AAT සාමාජික (MAAT) සිදුකරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Chartered ගිණුම්කරණය - Business Level I සහ II

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry