සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Institute of Hybrid Learning - IHL

ආයතනය: Institute of Hybrid Learning - A comprehensive, student-oriented institution of higher education that revolutionizes professional education in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Institute of Hybrid Learning - IHL
Infinity Learning Space

ආයතනය: Infinity Space Business School is established with the vision of Transforming professional education in Sri Lanka by blending technology with human spirit


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infinity Learning Space
AAT සහ CA පන්ති

ආයතනය: Jayasekera Management Centre - Online and Physical classes, Sinhala and English medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AAT සහ CA පන්ති
ජයසේකර කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

ආයතනය: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජයසේකර කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
IBA Campus - Institute of Business Administration

IBA Campus has been operating since 2002 with study centers in මහනුවර, කුරුණෑගල, කළුතර, ගාල්ල, බදුල්ල, මහරගම, රත්නපුර, කිරිබත්ගොඩ


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IBA Campus - Institute of Business Administration
KBBS [Knowledge Base Business Studies] Campus

Knowledge Base Business Studies Offers comprehensive courses for Professionals and Academics.
ස්ථානයන්: කොළඹ 06, දෙහිවල


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
KBBS [Knowledge Base Business Studies] Campus
Chartered ගිණුම්කරණය - Business Level I සහ II

Yasith Dilanga (පුරුෂ) - පන්ති මෙහෙය විම පලපුරුදු වයඹ විශ්වවිද්‍යාල උපාධිදාරි හා AAT සාමාජික (MAAT) සිදුකරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Chartered ගිණුම්කරණය - Business Level I සහ II
School of Accounting and Business (SAB)

The CA Sri Lanka Business School was established with a mission to deliver a relevant and innovative curriculum in a supportive learning environment


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
School of Accounting and Business (SAB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry