සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Genius School of Professional Studies

ආයතනය: Genius School of Professional Studies - Our versatile learning experience empowers students to achieve their goals


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Genius School of Professional Studies
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry