සිංහල |  தமிழ் |  English
ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

Academically and Professionally qualified teacher.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, පානදුර, පිළියන්දල, මහරගම, වත්තල


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry