සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

Academically and Professionally qualified teacher.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, පානදුර, පිළියන්දල, මහරගම, වත්තල


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry