සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Achievers Lanka Business School - කොළඹ

Achievers is truly the place where “the good becomes great”. Explore the limitless opportunities available at Achievers.
ස්ථානය: කොළඹ 04


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Achievers Lanka Business School - කොළඹ
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - ACCA, CIMA, CA, Banking, ලන්ඩන් / දේශීය OL සහ AL

Rehan (පුරුෂ) - Fellow Member of Chartered Institute of Management Accountants - FCMA, Chartered Global Management Accountant - CGMA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - ACCA, CIMA, CA, Banking, ලන්ඩන් / දේශීය OL සහ AL
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - වෘත්තීය පාඨමාලා, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි

ආයතනය: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - වෘත්තීය පාඨමාලා, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි
CIMA, CGMA Finance Leadership Program (FLP)

ආයතනය: Imperial College of Business Studies - A perfect pathway to qualify in CIMA


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
CIMA, CGMA Finance Leadership Program (FLP)
KBBS [Knowledge Base Business Studies] Campus

Knowledge Base Business Studies Offers comprehensive courses for Professionals and Academics.
ස්ථානයන්: කොළඹ 06, දෙහිවල


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
KBBS [Knowledge Base Business Studies] Campus
Imperial College of Business Studies ICBS

ආයතනය: ICBS provides a concrete academic and professional support to take up CIMA, ACCA or Bachelor’s examinations confidently


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Imperial College of Business Studies ICBS

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry