සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


නිවසේදී උසස් පෙළ ICT

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Madhawa Hettiarachchi (පුරුෂ)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​8​1​9​0​4​7​6​6
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode නිවසේදී උසස් පෙළ ICT si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
B.Sc - Physical Science - University of Colombo
(Computer Science as Main Subject)

A/L ICT Teacher in Government School
(Philip Attygalle M V - Madapatha)

Former Associate Software Engineer
(2019/2020 - Panaceata)

Diploma in Computer Studies - SIBT
(Best Performer of the year 2011)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced Level ICT
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
විචාර
Madhawa Hettiarachchi ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න