සිංහල |  தமிழ் |  English
wanted teacherwanted teacher

TOP AD


ආර්ථික විද්‍යාව / ගිණුම්කරණය / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Sanath Withanage (පුරුෂ) - Master's in Business Analytics - UK, B.Sc. Accounting (Special) Degree - USJP, CA Finalist, Investment Analyst


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව / ගිණුම්කරණය / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

TOP AD


උ/පෙ ආර්ථික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Pradeepthika Withana (ස්ත්‍රී) - MBA [University. of Colombo], BSc (Major in Economics) University of Peradeniya , PG Dip - Marketing – CIM-UK


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ආර්ථික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry