සිංහල |  தமிழ் |  English
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව - ධනුෂ්ක වීරපුර

ධනුෂ්ක වීරපුර (පුරුෂ) - BSc (University of Sri Jayewardhanepura)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව - ධනුෂ්ක වීරපුර
රසායන විද්‍යාව පන්තියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Ishani Thisera (ස්ත්‍රී) - Bsc. Applied Science (Chemistry) - University Of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රසායන විද්‍යාව පන්තියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු
Osis Higher Educational Centre - මහරගම

ආයතනය: Osis Higher Educational Centre - A/L Arts, Commerce, Maths, Science, Technology


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Osis Higher Educational Centre - මහරගම
ඔබට ඉගෙනීම අවශ්යද ??? (පුහුණු නොවේ) ඔබේ සැබෑ අධ්‍යාපනය මෙතැනින් සොයා ගන්න

Senura Ranmina (පුරුෂ) - An undergraduate student studying Chemistry, Biomedical Science, Archeology and Mechanical Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2025 / 2024 උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව

Binura Perera (පුරුෂ) - BSc. Engineering University of Moratuwa (UG 4th year)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2025 / 2024 උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - චතුර රණබා

චතුර රණබා (පුරුෂ) - BSc, B.Ed, Former Chemistry Teacher at Royal College, Chemistry Teacher at D.S. Senanayake College


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - චතුර රණබා
රසායන විද්‍යාව 2025, 2024, 2023 උ/පෙ (සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති)

Sudara Jayatissa (පුරුෂ) - A graduate from Faculty of Medicine (Physiotherapy), University of Colombo, with 8 years of experience in private tutoring


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රසායන විද්‍යාව 2025, 2024, 2023 උ/පෙ (සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති)
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව - බුද්ධිම ප්‍රභාත්

Buddhima Prabhath (පුරුෂ) - BSc Undergraduate - University of Colombo


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව - බුද්ධිම ප්‍රභාත්
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව / විද්‍යාව

Chathu Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Reading for Ph.D


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව / විද්‍යාව
Institute Of IZOID - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති

Institute of IZOID - Well experienced international school teachers. Proper guidance and management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Institute Of IZOID - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික

Akila Gunasekara (පුරුෂ) - Undergradaute - BSc Engineering (Hons) - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා උපදේශක

Minduli Perera (ස්ත්‍රී) - BSc. (Hons) first class in Psychology, An undergraduate at the University of Sri Jayewardenepura pursuing BSc. (Hons) in Chemistry


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry