උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ruchira Perera (පුරුෂ) - BA (Hons) in Political Science [University of Kelaniya], MA in Political Science [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry