සිංහල |  தமிழ் |  English
භූගෝල විද්‍යාව සඳහා පන්ති

Elaine De Silva (ස්ත්‍රී) - BA degree - Geography, MA - Geography, Achievements in world prizes for geography, More than 30 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සඳහා පන්ති
සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

ආයතනය: BrighterBee - Secure your A* under the guidance of the Best


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
භූගෝල විද්‍යාව (8, 9, 10, සාමාන්‍ය පෙළ, AS, උසස් පෙළ) එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Lochana Maddumage (පුරුෂ) - Holds an Honors degree in Geography from the University of Sri Jayewardenepura with six years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව (8, 9, 10, සාමාන්‍ය පෙළ, AS, උසස් පෙළ) එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry