සංයුක්ත ගණිතය (පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්)

Banula Herath (පුරුෂ) - BSc (Maths), University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය (පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry