සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
DMI Computer Education - யாழ்ப்பாணம், நெல்லியடி, சாவகச்சேரி, சுன்னாகம், கிளிநொச்சி

One of the leaders in teaching Computer Studies, English in northern part of Sri Lanka.
இடங்கள்: கிளிநொச்சி, சாவகச்சேரி, சுன்னாகம், நெல்லியடி, யாழ்ப்பாணம்


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
DMI Computer Education - யாழ்ப்பாணம், நெல்லியடி, சாவகச்சேரி, சுன்னாகம், கிளிநொச்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry