සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
SIP Academy - Creating Intelligence

SIP Academy, a skill development organization offers programms for children to improve their learning skills.
இடங்கள்: கம்பளை, காத்தான்குடி, கிரிபத்கொட, கொலன்னாவ, கொழும்பு 03, கொழும்பு 06, கொழும்ப


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
SIP Academy - Creating Intelligence

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry