සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
CCL அகாடமி

நிறுவனம்: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CCL அகாடமி
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி

நிறுவனம்: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
Winfield Academy of Business and Finance - கொழும்பு

நிறுவனம்: Winfield School of Management - A higher educational institution which provides high quality, advanced, internationally recognized qualifications


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Winfield Academy of Business and Finance - கொழும்பு
சட்டம் - LLM Masters in Law - கொழும்பு 6

IDM Nations Campus - With specializations in International Banking and Finance, Int. Intellectual Property law, Int. Human right Law.
இடங்கள்: கொழும்பு 6


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சட்டம் - LLM Masters in Law - கொழும்பு 6
International Institute of Health Sciences [IIHS]

International Institute of Health Sciences - We are a healthcare training organization, born to bring innovation to healthcare training.
இடங்கள்: வெலிசறை


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
International Institute of Health Sciences [IIHS]
NIST - Natrium Institute of Science and Technology

நிறுவனம்: Natrium Institute of Science and Technology - Offers Diplomas, HND, Pre-University foundation programs, Undergraduate programs and Masters level programs


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
NIST - Natrium Institute of Science and Technology
Infortec Institute of Information Technology - கண்டி

Infortec International Asia Campus - A leading tertiary education providers in Sri Lanka established in 1999


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Infortec Institute of Information Technology - கண்டி
Diploma and Certificate Courses - வென்னப்புவ

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
இடங்கள்: வென்னப்புவ


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Diploma and Certificate Courses - வென்னப்புவ
Sri Lanka International Buddhist Academy

SIBA is a unique liberal arts higher educational institute set up within a monastic & eco friendly environment


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Sri Lanka International Buddhist Academy
கொழும்பு பல்கலைக்கழக கணனியியல் பள்ளி (UCSC)

நிறுவனம்: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கொழும்பு பல்கலைக்கழக கணனியியல் பள்ளி (UCSC)
Metropolitan College - தேஹிவல

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
இடங்கள்: கல்முனை, தேஹிவல


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Metropolitan College - தேஹிவல
American International Campus

நிறுவனம்: AIC Campus - World Class Higher Education in Engineering, Business, Biomedical, Health Sciences, Psychology, Early Childhood Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
American International Campus
OpenArc School of Business and Technology - கொழும்பு 6

நிறுவனம்: OpenArc School of Business and Technology - One of the Sri Lanka’s leading industrial campus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OpenArc School of Business and Technology - கொழும்பு 6
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus

நிறுவனம்: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus
கிளாம்ப் பிசினஸ் ஸ்கூல்

Clamp Business School ventures with the most experienced expert panel of staff and consultants to upgrading the Sri Lankan Educational standards.
இடங்கள்: கொழும்பு 1


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிளாம்ப் பிசினஸ் ஸ்கூல்
Human Resource Management Institute

HRMI is an institution of higher education which provides a variety of courses at undergraduate and postgraduate level.
இடங்கள்: கொழும்பு 05


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Human Resource Management Institute

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry