සිංහල |  தமிழ் |  English
பாலி மற்றும் புத்த ஆய்வுகளின் முதுகலை நிறுவனம்

நிறுவனம்: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies - Institute was established in 1975 with the enactment of the University Act and has been affiliated to the University of Kelaniya


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பாலி மற்றும் புத்த ஆய்வுகளின் முதுகலை நிறுவனம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry