සිංහල |  தமிழ் |  English
பாலி, உளவியல் வகுப்புக்கள்

நிறுவனம்: Damrivi Foundation - was set up in 2003 by a group of academics and professionals.
இடங்கள்: கொழும்பு 5


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பாலி, உளவியல் வகுப்புக்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry