இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) மற்றும் மீட்டல் 2020

Roshan Bandara (ஆண்) - Following the degree bachelor of science.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொழும்பு, நேகோம்போ, மாத்தறை, ஹொரன

பொறியியல் Technology / உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் / விஞ்ஞானம் 6-11

Aruna Wijayawardana (ஆண்) - Professional Diploma in Teaching Technology & Methodology [Wayamba University of Sri Lanka].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நேகோம்போ

கணிதம் இணைந்த கணிதம் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)

Suresh Hemal (ஆண்) - B.Sc degree in University of Ruhuna with Mathematics, Applied Mathematics and Computer Science as key subjects.
இடங்கள்: ஆரச்சிக்கட்டுவ, குடாகுளம், குளியாபிடிய, சிலாபம்

O/L, A/L Combined Maths and Computer Programming Classes

ஆசிரியர்: Dr. Sanjeewa (ஆண்‍) - University lecturer (Faculty of Engineering) over 12 years of experience.
Visits: நேகோம்போ, Jaela, சேதுவை, Katunayeka

 Advertise Here