உ/த - பொறியியல் தொழில்நுட்பம் / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் / தொழில்நுட்ப அறிவியல்

Aruna Wijayawardana (ஆண்) - B. Sc (Hons) Quantity Surveying (University of Wolverhampton UK), Professional Diploma in Teaching Technology and Methodology.
இடங்கள்: கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, கோதடு

சா/த, உ/த இணைந்த கணிதம் மற்றும் கணினி வகுப்புக்களை

Dr. Sanjeewa (ஆண்) - University lecturer (Faculty of Engineering) over 12 years of experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ

இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் 2020

Roshan (ஆண்) - Following a Bsc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு, நேகோம்போ, பாணந்துறை, மாத்தறை, ஹொரன

இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் 2020
இரசாயனவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) மற்றும் மீட்டல் 2020

Roshan Bandara (ஆண்) - Following the degree bachelor of science.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொழும்பு, நேகோம்போ, மாத்தறை, ஹொரன