உ/த மற்றும் சா/த - கணிதம்

Eroshana (ஆண்) - Technical college Mathematics and Science instructor. Over 9 years teaching experience.
இடங்கள்: கொஹுவல, பெப்பிலியான, பொரலஸ்கமுவ