සිංහල |  தமிழ் |  English
உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - BST

Pramodi Hettiarachchi (பெண்) - B.BST (Hons) Agriculture Technology and Entrepreneurship - Eastern University


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - BST
உ/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல்

நிறுவனம்: Oxford Minuwangoda - Classes conducted by qualified and experienced tutors


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry