සිංහල |  தமிழ் |  English
தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST)

Ashanka Pumuditha (ஆண்) - BBST (Honours), Dip (English), Dip (IT), Certi (Psychology)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST)
CTS Academy - கொழும்பு

நிறுவனம்: CTS Academy - O/L and A/L Classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CTS Academy - கொழும்பு
YM Master Higher Education Institute - ஹோமாகம

நிறுவனம்: YM Master Higher Education Institute - A/L Commerce, Technology, Arts


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
YM Master Higher Education Institute - ஹோமாகம
Metro Institute of Technology - கொழும்பு

நிறுவனம்: Metro Institute of Technology - A/L and O/L Classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Metro Institute of Technology - கொழும்பு
Excel Educational Center - கொழும்பு 10

நிறுவனம்: Excel Educational Center - Classes are conducted by qualified and experienced teachers


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Excel Educational Center - கொழும்பு 10
2024/25/26 விவசாயம் மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST) வகுப்புக்களை

Menaka Weerasuriya (ஆண்) - BSc. Agri (Sp) | Specialized in crop science | Faculty of Agriculture | University of Ruhuna


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
2024/25/26 விவசாயம் மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST) வகுப்புக்களை
Osis Higher Educational Centre - மஹரகம

நிறுவனம்: Osis Higher Educational Centre - A/L Arts, Commerce, Maths, Science, Technology


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Osis Higher Educational Centre - மஹரகம
Sasip Institute - நுகேகொடை

நிறுவனம்: Sasip Institute - Classes for Advanced Level Science, Arts and Commerce streams in English and Sinhala medium.
இடங்கள்: நுகேகொடை


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Sasip Institute - நுகேகொடை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry