සිංහල |  தமிழ் |  English

Cambridge Edexcel கணிதம் பயிற்சி AS மற்றும் A2

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Riza (ஆண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​ ​3​2​ ​0​1​ ​2​1​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode Cambridge Edexcel கணிதம் பயிற்சி AS மற்றும் A2 ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I am a B.Sc (special) graduate in Mathematics reading M.Sc and Phd and also tutoring students for more than 10 years. Can arrange a demo lesson before starting the class.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Mathematics is the study of science that deals with numbers, geometry, patterns and forms. There is no general definition for it, but math is the branch of science that includes the study of space and change, quantity and structure that includes Number theory, Algebra, Geometry Topology, Trigonometry, Calculus, Analysis Dynamic systems and Differential equations

Edexcel and Cambridge online and home visit Advanced level Maths class.

Mathematics Class For O/L and A/L (AS /A2) (specially Individual and group classes)
P1-P2-P3-P4 / M1-M2-M3
S1-S2-S3 / FP1-FP2
English medium (Edexcel, Cambridge and National curriculum).
Theory class and paper class
Clearly discussion and explanations are done with introducing new tips of math questions.
If you are interested please make a call for arranging a demo lesson.
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கண்டி மாவட்டத்தில், இலங்கை


கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Riza பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry