මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

පෞද්ගලික IELTS පන්ති, ඉංග්‍රීසි කථනය, OL සහ AL ඉංග්‍රීසි පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Mohamed Ariff (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Business Administration (University of Colombo)
Teaching Knowledge Test (Cambridge University - UK)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
English Individual Private lessons online or direct
All age groups Beginner / Intermediate /Advanced.
Cambridge (UK) qualified tutor
IELTS exam preparation crash course
Flexible timing for working students
All four modules - Academic / General
Speaking, Reading, Writing, Listening.

Visits : Colombo district 20 Km from Malabe
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
31/5/14, 2nd Lane, Supreme City, Kahantota Road, මාලබේ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Global Academy Of Further Education, නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩුවෙල

කොළඹ

මාලබේ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 21865
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 03 මාර්තු 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 22 සැප්තැම්බර් 2021

 A/L ICT Online Classes