මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව / සංයුක්ත ගණිතය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Binura Perera (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • NVQ certificate course
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 3 කට වඩා
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc. Engineering University of Moratuwa (UG)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry - Theory, Revision, Paper Class for 2021 / 2022 / 2023
Combined Maths - Theory, Revision, Paper Class for 2021 / 2022 / 2023
Join to telegram using the following link - https://t.me/joinchat/V1Otgg6SEjBmNmE1
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
272, Old road, Nawinna, මහරගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල