ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

Jayampath (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය (ගෞරව) (පළමු පන්තිය), අවුරුදු 8 ක පළපුරුද්ද, ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
සංයුක්ත ගණිතය - සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති

Sameen Suranga Delpagoda (පුරුෂ) - කොළඹ ජනප්‍රිය පාසලක සංයුක්ත ගණිතය ආචාර්ය වරයෙකි, උත්තර පත්‍ර පරික්ෂක වරයෙකි, ගණිතය පිලිබද විශේෂ උපාධියක් ලබා සිටියි.

සංයුක්ත ගණිතය - සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති
උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව සහ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Classes conducted by a final year undergraduate [Uni. of Sri Jayewardenepura] with 4 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, කොහුවල, නාවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, මාලබේ, හෝමාග

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව සහ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති

Indika Pushpakumara (පුරුෂ) - M.Sc. (Math education) - University of Colombo, B.Sc. - University of Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පිළියන්දල, මහරගම

සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති
උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති

Melaka Weerakkodi (පුරුෂ) - Undergraduate, University of Moratuwa, Faculty of Engineering

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති
අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව / සංයුක්ත ගණිතය

Binura Perera (පුරුෂ) - BSc. Engineering University of Moratuwa (UG).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මහරගම

අ.පො.ස. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව / සංයුක්ත ගණිතය
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව, ඉංජිනේරු ගණිතය, උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සහ සා/පෙළ ගණිතය පන්ති

Deshan Batagoda (පුරුෂ) - B.Tech in Mechanical Engineering, Masters in Energy Management.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම

2021 / 2022 / 2023 උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති - කොළඹ

Lakmal Vitharama (පුරුෂ) - B Sc in Engineering (Hons), AMIE (SL).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොස්වත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගොඩගම

2021 / 2022 / 2023 උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති - කොළඹ
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව උපකාරක පංති

Shehani Aththanayake (ස්ත්‍රී) - Electrical engineering undergraduate in university of Moratuwa
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Tharaka Wickramarathna (පුරුෂ) - Graduated [BSc Hons in IT], 4+ years experience in teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කළුතර, කොළඹ, ජා-ඇල

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය

Niroshan Bandara (පුරුෂ) - BSc Engineering (Hon's), Peradeniya, AMIESL, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගනේමුල්ල

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය
ගණිතය සහ සංඛ්‍යානය පන්ති

Suraweera (පුරුෂ) - BEng & MEng.CAT graduate and currently a Lecturer in a prestigious institution in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

සංයුක්ත ගණිතය නිවසට පැමිණ පන්ති

Zaid Mohideen (පුරුෂ) - A Teacher who is waiting for Campus Entrance.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මුල්ලේරියාව, රාජගිරිය, වත්තල

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය (සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර) පන්ති

Dilshan Kannangara (පුරුෂ) - Engineering (Bcs.hons) [undergraduate].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පැපිලියාන, මහරගම, මාලබේ, හෝමාගම

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6/7, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම