දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කළුතර

 Grade 1 to A/L All Subjects