දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ


දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ