2

නගරයක් තෝරන්න

3

දැන්වීම් බලන්න

දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල

දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ

දිස්ත්‍රික්කය - මාතර

දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න