දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගලදිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ

දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ
දිස්ත්‍රික්කය - නුවර

දිස්ත්‍රික්කය - මඩකලපුව

දිස්ත්‍රික්කය - මොණරාගල

දිස්ත්‍රික්කය - යාපනය

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry