දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න