සිංහල |  தமிழ் |  English

Your AD HereYour AD Here

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் உளவியல் IGCSE / AS / A2 | ஒன்லைன்

தொடர்பு விபரங்கள்
நிறுவனத்தின் பெயர் :
Kesh Education
தொலைபேசி :
0​7​1​2​1​2​1​1​2​2
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் உளவியல் IGCSE / AS / A2 | ஒன்லைன் ta
விமர்சனங்கள் :
நிறுவனத்தினைப் பற்றி
Kesh Education: Shaping Success, Nurturing Dreams

Kesh Education is your trusted partner for Cambridge and Edexcel exam preparation in Sri Lanka, catering to O-Level (OL) and A-Level (AL) students. We offer dynamic online classes and personalized home visit sessions, but we're more than just educators.

Our core focus is on more than just the syllabus; it is about instilling motivation, creating a supportive environment, and providing glimpses into higher education and career pathways. We are dedicated to nurturing well-rounded individuals who are academically proficient and equipped with the skills for their future.

Join us at Kesh Education, where we turn educational aspirations into success stories.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Business Studies - Grade 6 - 9 / IGCSE / AS / A2
Psychology - IGCSE / AS / A2
( Grade 6 - 9 )
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Kesh Education பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry