සිංහල |  தமிழ் |  English

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ මනෝ විද්‍යාව IGCSE / AS / A2 | ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම :
Kesh Education
දුරකථනය :
0​7​1​2​1​2​1​1​2​2
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ මනෝ විද්‍යාව IGCSE / AS / A2 | ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ si
විචාර :
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
Kesh Education: Shaping Success, Nurturing Dreams

Kesh Education is your trusted partner for Cambridge and Edexcel exam preparation in Sri Lanka, catering to O-Level (OL) and A-Level (AL) students. We offer dynamic online classes and personalized home visit sessions, but we're more than just educators.

Our core focus is on more than just the syllabus; it is about instilling motivation, creating a supportive environment, and providing glimpses into higher education and career pathways. We are dedicated to nurturing well-rounded individuals who are academically proficient and equipped with the skills for their future.

Join us at Kesh Education, where we turn educational aspirations into success stories.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Business Studies - Grade 6 - 9 / IGCSE / AS / A2
Psychology - IGCSE / AS / A2
( Grade 6 - 9 )
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Kesh Education ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry