සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (ස්ත්‍රී) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

TOP AD


ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

Nehara (ස්ත්‍රී) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි කථනය පන්තිය + සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි

Pradeep S Kumara (පුරුෂ) - Diploma in English Language Teaching


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය පන්තිය + සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry