ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පන්ති

Tharuka Dilshan (පුරුෂ) - BET(Hons) Construction and building Services Technology - University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පන්ති
ET, SFT ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Uditha Perera (පුරුෂ) - National School Teacher, Marking Examiner and Practical Evaluator of Department of Examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ET, SFT ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - A/L

Asanga Madhumadawa (පුරුෂ) - A teacher of Maris Stella college, Thibirigaskatuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පන්ති ආරම්භය - 2023/2024

Amila Gunathilaka (පුරුෂ) - MSc., BSc (Hons) in Engineering, PG Dip, AMIESL, MIIESL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පන්ති ආරම්භය - 2023/2024
උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පන්ති

Eng. Susantha Jayasinghe (පුරුෂ) - Engineering Lecturer with 11 years industrial, 12 years academic experiences


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පන්ති
2023 උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පුණරීක්ෂන පන්ති + ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Palitha Amarathunga (පුරුෂ) - BEd, Diploma in Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2023 උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය පුණරීක්ෂන පන්ති + ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (දෙමළ මාධ්‍යයෙන්)

Nuzeik Mohomad (පුරුෂ) - Work as MEP Assistant Engineer, HND in Building Services Technology, Diploma in CAD & MEP QS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (දෙමළ මාධ්‍යයෙන්)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති

Sasindu Senanayaka (පුරුෂ) - Undergraduate - BET (Hons) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති
උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (ET) සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Harshana Irugalbandara (පුරුෂ) - BET (UG) Material and Nano Science, BIT (UOC)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (ET) සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
විමුක්ති කරුණාරත්න සමඟ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

විමුක්ති කරුණාරත්න (පුරුෂ) - A Qualified Instructor of Collage of Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විමුක්ති කරුණාරත්න සමඟ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මාර්ගගත පාඨමාලා - උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, NVQ විදුලි කාර්මික පාඨමාලාව

Isuru Automation Systems Training Institute - We conduct tailor made courses for Industry Requirements, TVEC Reg, Institute for Technical Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත පාඨමාලා - උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, NVQ විදුලි කාර්මික පාඨමාලාව
උ/පෙ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - ET

Dulanja Rusiru (පුරුෂ) - B.Tech.Mech.Eng.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - ET
උසස් පෙළ විභාගය - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

Nuwan Prasad (පුරුෂ) - කල්පයකට විකල්ප නැති අංක එකේ ඉංජිනේරු පන්තිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ විභාගය - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry