උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 9

Thamara Fernando (ස්ත්‍රී) - Master's in Business Admin. [University of West London, UK], Bachelor of Business Administration [University of Northwood, USA].
ස්ථානයන්: කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, ජා-ඇල, මහබා

Home Visit Tuition - Grade 1 to A/L

උපදේශක: Kasun Perera (පුරුෂ‍) - B.Sc. Finance (Special), CIMA[UK], AAT[SL]