අමතර පන්ති

Classes conducted by experienced government school teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පොල, ගෙලිඔය, පේරාදෙණිය, මහනුවර, හන්ද‍ෙස්ස

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Anne A Silva (ස්ත්‍රී) - Successfully completed A/L, Waiting for university admission, working as a teacher at a reputed international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පොල

ඉංග්‍රීසි, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති

M. Imthiyas (පුරුෂ) - For Local, Edexcel and Cambridge.
ස්ථානය: ගම්පොල

ඉංග්‍රීසි, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති
Virtual Business පාසල [VBS] - ගම්පොල

ආයතනය: Virtual Business School - Our aim is to make VBS as the best place for extra classes in ගම්පොල

Virtual Business පාසල [VBS] - ගම්පොල

 Grade 1 to A/L All Subjects