කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
දෙවන බස දෙමළ ( Sin / EN ) / English and Health Science for all grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, ජා-ඇල, නුගේගොඩ, මීගමුව, රත්මලාන, වත්තල, සීදුව

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6/7, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

නීති වේදය (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (පුරුෂ) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ IELTS පන්ති - කොළඹ

Gamini Jayalath (පුරුෂ) - With a teaching career spanning over 30 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, පානදුර

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ භූගෝල විද්‍යාව

Adrian Perera (පුරුෂ) - Strong interpersonal skills in working with students to help them achieve and succeed.
ස්ථානයන්: කොළඹ 10, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති පැවැත්වේ

Samadhi Hansika (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - Teacher at Leeds International School Panadura, BA. Business Management [University of Northampton].

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රීසි - ලන්ඩන් සහ දේශීය / IELTS / ගණිතය

Ashan Arachchige (පුරුෂ) - English Language Teacher at Leeds International School, Panadura, BSC in Applied Science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, කොළඹ 06, දෙහිවල, නුගේගොඩ,

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ, Public Speaking සහ Drama පන්ති

Devanka Peiris (ස්ත්‍රී) - MSC MBA MA(Hons) M.Div(Hons) BA B.Th(Hons) FVCM(Hons) LTCL LLCM LVCM(Hons) ATCL ALCM AVCM(Hons) DipLCM DipVCM(Hons)

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර

Sugath Rathnasinghe (පුරුෂ) - MA, BA in English (uoc), Diploma in  Advanced English (uoc), English Trained, E.L.T (uoc), National Diploma in English (SLIATE).
ස්ථානයන්: කළුතර, පානදුර, බණ්ඩාරගම, රත්

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Dayan Wijesinghe (පුරුෂ) - Visiting Lecturer (University of Colombo), BA in English, Dip. In French (DELF).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර, පිළියන්දල, මොරටුව, රත්මලාන

GCE සා/පෙළ, ලන්ඩන් සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අපරදිග සංගීතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Gaveen Ratnajothy (පුරුෂ) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, රත්මලාන

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය උපකාරක පන්ති

Zahra Mustafa (ස්ත්‍රී) - Have done Advanced diploma in Counselling psychology and Open university course on teaching children with special needs.
ස්ථානයන්: කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

 Grade 1 to A/L All Subjects