විද්‍යාව ශ්‍රේණි 6-11 සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Thilini Kankanamge (ස්ත්‍රී) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි තාක්ෂණ හා කළමනාකරණය උපාධි, නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා