මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

සියලුම ශ්‍රේණි සහ පාසල් හැරගිය අය සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Thusitha Senevirathna (ස්ත්‍රී)
  • ඩිප්ලෝමා
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව (පස්දුන්රට අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය)
පරිවර්තන හා භාෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය)
පළපුරුද්ද: කොළඹ ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාතික පාසල් ඇතුළුව රජයේ පාසල්වල ඉගැන්වීමේ වසර 20 ක පළපුරුද්ද.
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ ආයතනය- SLIATE (දෙහිවල) හි බාහිර කථිකාචාර්යවරයකු (ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ) ලෙස සේවය කර ඇත.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
ප්‍රාථමික පන්තිවල සිට උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දක්වා.
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණ පුහුණුව.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
143/4, Nugemulla road, Rukmale, පන්නිපිටිය


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English

 A/L ICT in English Medium