සිංහල |  தமிழ் |  English

ජර්මානු (Deutsch) / IELTS පන්ති - ඔන්ලයින් - පෞද්ගලික - කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම :
New Brisbane Academy
දුරකථනය :
0​7​7​ ​6​0​9​ ​1​2​3​1
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ජර්මානු (Deutsch) / IELTS පන්ති - ඔන්ලයින් - පෞද්ගලික - කණ්ඩායම් පන්ති si
විචාර :
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
Tutor : K.G. Paul
I have been been engaged in tutoring since I was only 22 and have prepared students for the examinations of CCE (A/L). ACCA (ENG), AIB (Eng) and RIA (Canada) and have produced excellent results, I up-date my teaching methods and techniques for exam preparation to ensure that my students secure the highest marks possible. I also discuss a wide range of topics accompanied rich vocabulary to meet spectrum of student and professional requirements.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IELTS - Band : 5.0 - 9.0
For Higher Studies and Professional Migration.
We help you with admissions to Universities / Colleges in Australia / New Zealand / Canada / UK

Deutsch for A1, A2, B1, B2, C1, C2 exams of Goethe Institute
German Language for International School students.
My students have passed these exams after writing the test only ONCE. Since 1998, the PASS RATE has been around 98%

Medium : Sinhala, Tamil and English
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව

(Passing Buses: 120 - 127 - 139/3 - 159 - 162 - 255/17 - 341 - 795)


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
  • වෙනත්(German)
විචාර
New Brisbane Academy ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry