රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (සා/පෙළ සහ උ/පෙ)

Udara Dahanayaka (පුරුෂ) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer of Technical College, Software Engineer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, වත්තල

Study at Accolade - The Study Centre - කොළඹ 8

ආයතනය: Accolade - The Study Centre - Pearson Edexcel / Cambridge IGCSE and IAL & Sri Lankan curriculum from Grade 6 - English medium.
ස්ථානය: කොළඹ 08

Study at Accolade - The Study Centre - කොළඹ 8
Gateway School of Computing - කොළඹ, මහනුවර

Gateway School of Computing will continue its legacy, to champion the Computing and Information Technology training industry.
ස්ථානයන්: කොළඹ 08, මහනුවර

Gateway School of Computing - කොළඹ, මහනුවර
The Computer Pioneers - කොළඹ 8

The Computer Pioneers programme is a group of courses in Computing that enables learners to develop computing skills to play an active role in the digital world that surrounds them from an early age.