இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே

இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
ஒன்லைன் / Home Visit தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (சா/த மற்றும் உ/த)

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer of Technical College, Software Engineer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட

Study at Accolade - The Study Centre - கொழும்பு 8

நிறுவனம்: Accolade - The Study Centre - Pearson Edexcel / Cambridge IGCSE and IAL & Sri Lankan curriculum from Grade 6 - English medium.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

Study at Accolade - The Study Centre - கொழும்பு 8
Gateway School of Computing - கொழும்பு, கண்டி

Gateway School of Computing will continue its legacy, to champion the Computing and Information Technology training industry.
இடங்கள்: கண்டி, கொழும்பு 08

Gateway School of Computing - கொழும்பு, கண்டி
The Computer Pioneers - கொழும்பு 8

நிறுவனம்: Computer Pioneers - Conducts a group of courses in Computing that enables learners to develop computing skills to play an active role in the digital world that surrounds them from an early a