2

வகை ஒன்றினைத் தெரிவு செய்க

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

பாடசாலை பாடத்திட்டம் - O/L
பாடசாலை பாடத்திட்டம் - A/L
சங்கீதம்
விளையாட்டு
உடல் மற்றும் உளச் சுகாதாரம்