උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Dulmi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - L.L.B. University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - 2023 / 2024

Dananjaya Ishan (පුරුෂ) - LL.B (University of Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - 2023 / 2024
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - 2024 / 2023

Sachini Pavithra (ස්ත්‍රී) - LB Undergraduate - Open University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව - 2024 / 2023
සා/පෙළ ඉතිහාසය සහ උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව පන්ති

Devaka Chandranath (පුරුෂ) - B.A. Journalism [Bangalore University]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය සහ උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව පන්ති
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව පන්ති 2024

Pradeep Weerasinghe (පුරුෂ) - BA (Hons) Sp (Pol), MA, LLB (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව පන්ති 2024
දේශපාලන විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Piumali Tillekerathne (ස්ත්‍රී) - BA (Colombo), M.CPS (Colombo), MBA (Malaysia), LLB (Bukinghamshire)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශපාලන විද්‍යාව - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව

Manoj Sampath (පුරුෂ) - BA (Special) Hons, GAQ Lecturer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව
දේශපාලන විද්‍යාව පන්ති - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Saumya Peiris (ස්ත්‍රී) - Passed A/L with 3A's including Political Science and currently a student of University of Sri Jayewardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry