ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ කථනය ඉංග්‍රීසි පන්ති / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Maheshika Thilakaratne (ස්ත්‍රී) - National Dip. in Teaching, BA in TESL(undergraduate), Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මත්තේගොඩ, රුක්මල්ගම

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Hemantha (පුරුෂ) - රජයේ පාසලක පළපුරුදු ගුරුවරයකු නිවසට පැමිණ පංති පවත්වයි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මත්තේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Kasun Gamage (පුරුෂ) - රජයේ පාසලක පළපුරුදු ගුරුවරයෙකු නිවසට පැමිණ පන්ති මෙහෙයවනු ලැබේ.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොහුවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මත්තේගොඩ, මහරගම, මාලබේ, හෝමාගම

උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි පන්ති

Dasun Mandalawatta (පුරුෂ) - Diploma in teaching in English, Over 3 year experience.
ස්ථානයන්: කහතුඩුව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මත්තේගොඩ, මහරගම

උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 10/11/9/8/7/6 සඳහා

Mr. Gamage (පුරුෂ) - රජයේ පාසලක පළපුරුදු ගුරුවරයකු නිවසට පැමිණ පංති පවත්වයි.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 10, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මත්තේගොඩ, මහරගම, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Academy of Sage - Stand on the shoulders of giants to see the world beyond your limits.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මත්තේගොඩ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය සා/පෙළ සහ උ/පෙ
IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ

Ranjan Guruge (පුරුෂ) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ