පන්ති - ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. සහ ඉංග්‍රීසි කථනය

Hansa Imesh (පුරුෂ) - BSc (Hon) International Management and Business, Reading for Diploma in Professional marketing (CIM).
ස්ථානයන්: ඇල්දෙනිය, ඉඹුල්ගොඩ, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, කොළඹ, ගනේමුල්ල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න