කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience.

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය උපකාරක පන්ති

Yasara Dayaratne - Language is taught due to the level of the student. Revision and past papers are done frequently. Feel free to contact for more details.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඩවත, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Mohamed Aniff (පුරුෂ) - A qualified English teacher at Royal English Academy.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, මීගමුව

දෙවන බස දෙමළ ( Sin / EN ) / English and Health Science for all grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, ජා-ඇල, නුගේගොඩ, මීගමුව, රත්මලාන, වත්තල, සීදුව

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS

Adrian Gunaratne (පුරුෂ) - Over 17 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, බත්තරමුල්ල, මහබාගේ, මාලබේ, රාජගිරිය, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS
පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ G.C.E (සා/පෙළ) සාහිත්‍යය

Upasena Gamage (පුරුෂ) - Special trained, TESL (Diploma in teaching teaching English as a Second Language, at NIE).
ස්ථානයන්: කැලණිය, කොළඹ, ගම්පහ

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ව්‍යාකරණ සමඟ ඉංග්‍රීසි

Malshan Kulathilake (පුරුෂ) - Teaching English since 2011 to government and Cambridge students.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගාල්ල, මහර, මාකොළ, සපුගස්කන්ද

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ව්‍යාකරණ සමඟ ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Wasanthi Bulathsinghala (ස්ත්‍රී) - MBA from Edinburgh Napier University, BSc in Computing and Multimedia from London Metropolitan University, IELTS.

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ඉංග්‍රීසි කථනය

Hirangee Dilruksha Ranawaka (ස්ත්‍රී) - Advanced Diploma In English Language Teaching from Academy Of Teacher Education - Lyceum International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ IELTS පන්ති - කොළඹ

Gamini Jayalath (පුරුෂ) - With a teaching career spanning over 30 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, පානදුර

Online පන්ති - උ/පෙ, සා/පෙළ, සංගීතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

ආයතනය: VNS Learning Hub - An organisation which provides Education \ Consultation \ Business process outsourcing and ICT Solutions.

Online පන්ති - උ/පෙ, සා/පෙළ, සංගීතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සා/පෙළ

Afdha (ස්ත්‍රී) - Bachelors degree in English Language and literature. A graduate teacher with 9 years of experience.

සැමට ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය

R Woshington (පුරුෂ) - Well over 35 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

සැමට ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය
පෞද්ගලික IELTS පන්ති

Miss Erandi Hewanayake (ස්ත්‍රී) - Over 6 years of experience in TESOL. Passed the whole IELTS exam with flying colours.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොළඹ, ගම්පහ

පෞද්ගලික IELTS පන්ති

 Grade 1 to A/L All Subjects