මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති 6-11 - කොළඹ (මාලබේ)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Mahesha (ස්ත්‍රී)
 • ඩිප්ලෝමා
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • Teacher in a leading National School in Colombo (13 Years’ Experience)
 • BSc. in (Mathematics) and National Diploma in Mathematics
 • Presented Maths lessons in Nanasa TV /Vidasa TV and Guru . lk
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • Maths English medium local syllabus (Grade 6-11)
 • Grade 6 Class will be start in Mid of December.
 • Cover all theory parts and revision papers at mid of the term and end of each term
 • Special online revision class for O/L students (1.5 hours per week)
 • In online revision class discuss O/L past papers and provisional papers.
 • Maximum 14 Students per group (Some groups already filled and some have limited seats)
 • 2 hours per week
 • Q and A Session for each Chapter
 • Individual attention for week student
 • Classes at Residence
 • 2500 per Month (4 Weeks)

+94712990397
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මාලබේ


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English

 Grade 1 to A/L All Subjects