මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති - මාලබේ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Mahesha (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • Teacher in a leading National School in Colombo (13 Years’ Experience)
 • BSc. in (Mathematics) and National Diploma in Mathematics
 • Presented Maths lessons in Nanasa TV /Vidasa TV and Guru . lk
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • Maths English medium local syllabus(Grade 6-11)
 • Cover all theory parts and revision papers at midterm and end of each term
 • Maximum 12 Students per group
 • 2 hours per week
 • Q and A Session for each Chapter
 • Individual attention for week student
 • Classes at Residence
 • 2500 per Month (4 Weeks)

+94712990397
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මාලබේ


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 20410
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 19 නොවැම්බර් 2019
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 30 දෙසැම්බර් 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 29 දෙසැම්බර් 2020